پای چپ
ویرانگر است خوابش
وقتِ رفتن.

مثل ابرهای شب
با من مهربانی

صبح زمستان
انتظار یک نامه
اکپر محمدزاده

من اگه برقی بودم تا حالا سوخته بودم.

متاسقانه هنرهای رزمی با شکست مواجه شد.

به من شلیک کنید. من نمی میرم. فقط جای زخم هام بیشتر میشه…

نه. من آدمه زندگی کردن نیستم…

یک نشان درجه 2 فتح
یک نشان ذوالفقار
3 مدال لیاقت
5 لوح تقدیر با قاب نفیس و 2 لنت
مجموعن دو هزار تومان و یا با 2 سی سی متادون معاوضه می گردد.

میخ

با میخ

اوج فریاد

تازه بعد از انفجار قوری بود که من خودمو شناختم…